Rüstempaþa mah. Vakıfyolu Cad. No:3 54600 -Sapanca / SAKARYA Tel: 0264 582 56 57 - 582 87 00 (Pbx) Fax: 0264 582 87 10